Pozytywne szkolenie dla Pomorzan

Tytuł projektu

„Pozytywne szkolenie dla Pomorzan”

Nr projektu

RPPM.05.05.00-00-0030/16-00

Beneficjent projektu

Pozytywne Inicjatywy-Edukacja Sp. z o.o. z siedzibą w Pucku, 
ul. Przebendowskiego 12, 84-100 Puck

Obszar realizacji projektu:

województwo pomorskie

Okres realizacji projektu:

od 01.06.2017r. do dnia 31.03.2020r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na rynku pracy, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem lub podwyższeniem kwalifikacji i kompetencji na rynku pracy, niezależnie od ich sytuacji społeczno-zawodowej ale z preferencją osób będących pracownikami sektora mikro małych i średnich przedsiębiorstw oraz pracowników podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, co potwierdzone zostanie zdaniem egzaminu i zdobyciem stosownego certyfikatu /świadectwa potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do grupy 400 osób zamieszkujących na terenie województwa pomorskiego,  
w wieku aktywności zawodowej, zainteresowanych uczeniem się przez całe życie, zdobywaniem 
kompetencji oraz uzyskaniem kwalifikacji pożądanych na rynku pracy. Projekt ukierunkowany jest na udział pracowników sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw jak również pracowników ekonomii społecznej/ przedsiębiorstw społecznych oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych,  w wieku 25 lat i więcej, i osoby w wieku 50 lat i więcej.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie 

Działania przewidziane w projekcie w celu osiągniecia zamierzonych wyników to diagnoza uczestników projektu, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych niezbędnych na rynku pracy, co potwierdzone zostanie zdaniem egzaminu i zdobyciem stosowanych certyfikatów/świadectwa potwierdzających nabycie kwalifikacji/kompetencji


W ramach realizacji projektu organizujemy:

Szkolenia/kursy odbywać się będą w dni robocze oraz w weekendy na terenie województwa pomorskiego w grupach ok. 12 osobowych. 

Koszty uczestnictwa

Wartość projektu

1 680 916,27 PLN

Dofinansowanie

1 428 778,83 PLN